Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling  i mødelokalet tirsdag 24. marts 2020 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Fastlæggelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsen og revisor
 8. Eventuelt

 

                     Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2019

                           Formanden byder velkommen.

 1. Valg af ordstyrer

Ib Persson blev enstemmigt valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Ingen modsatte sig dette.

 1. Formandens Beretning

Klubben har i løbet af sæsonen 2018 – 19 gennemført det planlagte program med få ændringer, med møder hver 14 dag. Alle møderne er blevet afholdt på Græstedgård, i klubbens mødelokale lokale 7 i kælderen.

Starten på sæsonen var en trist start, idet at Ebbe Meyer afgik ved døden. Vi i bestyrelsen påtog at realisere en del af Ebbes samling, Claus Boyer, Leif Sørensen og jeg, det var en stor mundfuld, med at klargøre det til auktion i foreningen, medlemmerne har haft mulighed for at erhverve godt materiale til en rimelig pris.

I september startede vi blidt med en blanding af bytteaften og miniauktion. Vi lage ud med at afsynge en sang fra højskole sangbogen, som er blevet fast indlæg ved hver mødeaftens begyndelse, hver fugl synger med sit næb, vi holder ved.

Claus Tellefesen havde et flot indlæg om 2 skillings, 2 farvede opdelt i tryk, det gav indsigt i de forskellige typer samt plader.

Lørdag d. 29. september var der Repræsentantskabsmøde i Middelfart, der var desværre ikke nogen af bestyrelses medlemmerne der kunde deltage, referat har været bragt i DFF.

På oktober mødet havde vi Peter Michaelsen fra Herlev Frimærkeklub på besøg, han berettede om spejderbevægelsen fra den havde sin spæde begyndelse, og frem over på de forskellige Jamboreer.

Der næste møde i oktober var bytteaften med auktion, det gik meget trægt både med bytningen samt auktionen.

Claus Boyer fremviste fjollede frankeringer, sådan kan man også samle de forskellige sammen sætninger af frimærker.

På mødet i november havde vi besøg af Niels Erik Thunbo fra Posthistorisk Selskab, med eksponatet om Samsøs posthistorie, som Power point, det var krydret med billeder og anekdoter om Samsø, en flot samling af postforsendelser og stempler.

Søndag 18. november deltog Leif og jeg ved Fællesklubbernes Generalforsamling i Birkerød.

I julemåneden var det Steffen Bukholt der viste sin samling af Tekst-Maskin-Stempler på brev og klip, det er dog så utroligt så mange forskellige TMS stempler der findes, at kunne finde dem der kun har været i brug i kort tid, må være en stor opgave.

Juleafslutningen afholdes som sædvanlig med stor deltagelse af medlemmerne, igen i år havde vi  vores hustruer med, vi startede med spisningen, maden var god, det var igen Claus Boyer der stod for maden, stemning var helt i top, indslaget banko spil, Mogens Schröder havde igen i år stået for indkøb til bankospillet, samt brikker og pladerne, en stor tak til de to.

I det nye år havde vi Peter Hørlykke fra Helsingør Filatelistklub på besøg, et Power point præsentation om Engelske kolonier i Afrika, vi fik en god beretning om de forskellige Afrikanske landes historisk, langs vestkysten til syd og ind over midt Afrika, et godt foredrag, men det var ønskeligt at der var et kort over Afrika så man kunde følge med hvor vi befandt os.

Leif Sørensen skulle have hold sit indlæg, gennemgang af stjernestempler og de udslebne stjernestempler, men Leif måtte aflyse grundet sygdom.

Arne Kjær Sørensen tiltrådte med kort varsel til at fremskyde han indlæg, der skulle havde været på det kommende møde.

Arne viste sin samling Franske kolonier i Afrika, han fortalte om sin tid i Afrika, berørte politisk og filatelistisk, om hans store interesse for Afrika, et læ rigt indlæg.

På mødet i februar havde vi ikke en plan B, jeg viste min samling af Frimærket Dag samt Junior Dags kuverter, med en gennemgang af de forskellige udstillinger der have været rundt om i landet.

Søndag d. 3. februar afholdt Fællesklubber årlige konkurrence om de nordiske frimærker, som en tips kupon, på Elværket ved Frederikssund Frimærketræf, hvor vi deltog Claus Boyer, Mogens Schröder samt mig, det blev til en flot tredje plads. Et point fra en delt andenplads.

Så var der bytteaften med auktion, der var ikke den store gang i bytteriet, men snakken gik lystigt hen over mødet forløb, auktionen var ok.

 1. marts afholdte vi skrammel auktion med gode lot over resterne af Ebbes materiale, der var godt gang i budene på de forskellige lot, en god aften.

Af møder der har været afholdt, der har været afholdt 3 stk. bestyrelsesmøder efter mødeaftenerne.

Set tilbage på det forgangne sæson har vi indfriet det planlagte program, der har været et stabilt fremmøde på aftenerne.

Medlemstal:

Klubben har ved sæsonens slutning i alt 20 medlemmer, vi har mistet et par medlemmer i det forgangne år, det er den samme tendens i de andre frimærke klubber med faldende medlemstal.

Økonomi:

Kasseren vil forelægge regnskab, og budget samt for fonden, som næste punkt på dagsordenen.

Som varslet fra DFF skal der på regionsmødet til efteråret stemmes om en forhøjelse af kontingent til DFF med 15 kr. 2019 og 15 kr. 2020. Det blev vedtaget.

Dubletcirkulation/Auktion:

Dubletcirkulationen udgår

Auktionerne i næste sæson, der opfordres til at medlemmerne at indlevere materiale,

En kort vejledning om indlevering af materiale.

 

Den kommende sæson:

Vi har sikret os samme lokale for hele sæsonen 2019-20, lokale 7 i kælderen, bestyrelsen vil bestræbe sig på at sammensætte et program, efter hidtil anvende mønster, med indlæg fra såvel vores egne medlemmer som med eksterne.

Egedal Frimærke Fond af 2007:

I overensstemmelse med fondens bestemmelser er der i det forløbne år, anvendt en mindre sum i forbindelse med den årlige julefrokost.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i det forgangne år.

Fremlagt af Jens Erik Langkow og godkendt.

 1. Forelæggelse af regnskab

Svend Fink fremlagde det reviderede regnskab der udviste et overskud på kr. 5.485. Dette skyldes, at kontingent til DFF for 2018 først er opkrævet og afregnet i 2019.

Kommentarer til regnskabet omkring DFF, kørsel/foredrag og bankgebyr blev afklaret

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 1. Fastlæggelse af kontingent

Stigning i kontingentet til DFF blev vendt. Der er allerede taget højde for denne stigning, da vi tidligere har sat kontingentet op til 500 kr for A-medlemmerne.

Uforandret kontingent for 2019-2020 sæsonen blev vedtaget.

 1. Fastlæggelse af budget

Gennemgået af Svend Fink. Underskud forventes, da der er 2 års kontingent til DFF indregnet i tallene.

Under gennemgangen blev der rejst spørgsmål til årligt underskud på ca. 2.000. Forklaret med, at vi har en formue og ikke forventer at samle yderligere op. Der er ikke forventning til, at vi fremadrettet vil få større udskrivninger til afholdelse af udstillinger eller lignende.

For at imødegå underskuddet luftede et medlem enige om, at man kunne betale et mindre beløb for at deltage i møderne. Der blev ikke vedtaget noget herom og bestyrelsen tog inputtet til efterretning.

 1. Indkomne forslag

Kontingent fritagelse for dem, der stiller borde m.m. op til hvert møde. Formanden takkede for forslaget på vegne de frivillige, men afviste venligt, at friholdelse var et ønske/behov. Forslaget kom ikke til afstemning

 1. Valg af bestyrelse og revisor
 • Kasserer Svend Fink – Genvalgt
 • Næstformand Ole Hinrichsen – Genvalgt
 • Bestyrelsesmedlem Mogen Schrøder ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takker for indsatsen.
 • Bestyrelsesmedlem Claus Tellefsen – Nyvalgt
 • Revisor Hans Lund – Genvalgt
 • Revisorsuppleant – Anker Andersen – Nyvalgt
 1. Eventuelt
 • Ønske om mere højtideligholdelse ved medlemmers bortgang. Bestyrelsen tog dette gode forslag til efterretning og vil stramme op omkring processen fremadrettet.
 • Et medlem udtrykte, at det kunne være svært at høre foredragsholderne. Formanden oplyste, at der er aktiv teleslynge i lokalet, hvis man har høreapparat. Det opfordres tillige til foredragsholdere m.m. at tale tydeligt og højt.
 • Forslag til næste sæson udbedes fra medlemmerne. Bl.a. kom der ønsker om opsætning på computer (dette er dog dækket på den efterfølgende mødeaften). Også visning af postkortsamling. Bestyrelsen tog dette til efterretning.
 • Ønske om offentliggørelse af foredragsholdernes indlæg – hvis muligt og hvis de giver tilladelse hertil.
 • Kritik af hjemmesiden og dens indhold blev vendt. Medlemmernes manglende engagement og manglende leveringer af input blev atter påtalt af webmaster på siden. Den bliver typisk opdateret 2-3 gange om året med fakta og nødvendige rettelser. Såfremt der er nogen, der vil yde en større indsats, er de velkomne til at overtage webmaster opgaven.
 • Kontakt til frimærkeklubben i HEP-huset. Da bl.a. formanden for den klub er medlem hos os vil det være muligt, hvis flere har det ønske. Det kan også være fra den anden klubs side.
 • Diskussion omkring modtagelsen af nye medlemmer og om, at vi altid sidder på de samme pladser.
 • Der blev udtrykt tak til bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år.

Herefter afsluttede ordstyreren årets generalforsamling.