Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling  i mødelokalet tirsdag 26. marts 2019 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge lovene:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Fastlæggelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsen og revisor
  8. Eventuelt

 

                     Referat fra generalforsamlingen den 13. marts 2018

                           Formanden byder velkommen.

Ad. 1:                

Bestyrelsen foreslår Ebbe Meyer , som vælges enstemmigt. Ebbe takker for valget                   og konstater  at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og giver formanden ordet til                 beretningen.               

 Ad. 2:            

Formanden læser beretningen op, som foreligger skriftligt, godkendt af bestyrelsen.                Beretningen godkendt u.b.

 Ad. 3:                

Kassereren fremlægger det omdelte regnskab. Der udviste et underskud. Regnskabet godkendt.

                Fondens regnskab godkendt.

 Ad. 4:              

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, selvom kontingent til forbundet stiger.       

 Ad. 5:

Budget for 2018: udviser underskud som bestyrelsen siger vi må leve med. Udgifter til porto falder da dubletcirkulationen stopper. Budget godkendt                                                       

 Ad. 6:                

Ingen indkomne forslag modtaget.

 Ad.7:      Valg:

a,                   Formand Jens Langkow genvælges

                 b,                   Leif Sørensen, best. medl.  genvælges

                 c,                   Claus Boyer, best. medl. genvælges                                                 

                d,                     Hans Lund, revisor genvælges

                e,                   Anker Andersen, revisor suppleant genvælges

                f.                     Steffen Bukholt,  best. medl. fratræder    

 Ad. 8:      

        Ønskes en tavle med søgemuligheder

                Jens: søgemulighed i nyhedsbrevet

Ordstyreren takker for god ro og orden og afslutter mødet.

 

Formandens beretning:

Beretning for foreningens virke i sæsonen 2017 – 2018. Beretningen er udarbejdet af formanden, og tiltrådt af den samlede bestyrelses, før generalforsamlingen.

Aktiviteter i sæsonen:

Klubben har i løbet af sæsonen 2017 – 18 gennemført det planlagte program på normal vis, møder hver 14. dag. Alle møderne er blevet afholdt på Græstedgård, i klubbens mødelokale lokale 7 i kælderen. Møderne har haft et højt filatelistisk indlæg, af eksterne foredragsholder og klubbens egne medlemmer.

I september startede vi blidt med en blanding af bytteaften og miniauktion. Vi lagde ud med at afsynge en sang fra højskole sangbogen, som er blevet fast indlæg ved hver mødeaftens begyndelse

2 eksterne foredragsholder har været benyttet, Knud R. Overgaard viste ”My Life and my Works as a Trafficer Planner”. Og Helge Nehm viste sit eksponat, Fra Gaza til Afghanistan samt FN-feltpost

På oktober mødet havde Ebbe Meyer viste noget som mange samlere ikke anede, eksisterer

Der var arrangeret samkørsel til udstillingen Nordia 2017 i DGI-huset i Vejle, de der var derovre fik en god filalistisk oplevelse med mange gode eksponater.

I november var Mogens Schröder, hvordan finder jeg varianter og tryk tilldigheder            et godt input fra et medlem.

Ligeledes i december, havde vi Byttedag med udvidet miniauktion, det gik lidt trægt!         Også denne gang!

Juleafslutningen blev som sædvanlig afholdt med stor deltagelse af medlemmerne, igen i år havde vi inviterede vores hustruer med, maden var god, stemning var helt i top, indslaget banko spil,  var igen et godt indslag, til næste gang bør vi nok begynde med spisningen.

Det nye år startede Ebbe Meyer, med Slesvig i overgangs zone, med gennem gang af de forskellige tryk m.m.

I det nye år var Mogens Schröder igen på banen med ”Historien bag et frimærke”, vi fik en indsigt om Maribo Domkirke, med fortælling om livet der, lidt slægts historie kom der også med.

Ebbe Meyer havde et lærerigt indlæg om at samle Danmark, kan være meget andet end frimærker, hvilke muligheder findes der!

Februar Claus Boyer tog Efterporto op igen, som videre opfølning på hans tidligere indlæg om efterporto.

I februar havde vi et nyt tiltag, vi prøvede at lave en rundbordssamtale over emnet ”Sådan samler jeg, og hvorfor. Det blev en god aften med mange meninger om hvor går filatelien hen, hvad sker der i fremtiden m.m.

Vi deltog i Fællesklubbernes årlige konkurrence, ved Frederikssund Frimærketræf søndag d. 4. februar, der opnåede vi en anden plads, Clas Boyer, Leif Sørensen og Jens Langkow.

Jens Langkow viste sit eksponat Roskilde Posthistorie, efter at den var blevet om opsat på Pc, fra at havde været opsat på Globe 202.

I marts er det Ebbe Meyer med frimærker er andet end et katalognummer

Set tilbage på det forgangne sæson har vi indfriet det planlagte program, der har været et stabilt fremmøde på aftenerne, og flere bliver også til efter auktionen, det er måske fordi mødepræmien trækkes der.  Her til d. 21.2.2018.

Af møder der har været afholdt 2 stk. bestyrelsesmøder, ellers på vores mødeaftener har vi drøftet hvad der måtte være.

Medlemstal:

Klubben har ved sæsonens slutning i alt 22 medlemmer, vi har mistet et par medlemmer i det forgangne år, det er den samme tendens i de andre frimærke klubber med faldende medlemstal.

Økonomi:

Kasseren vil forelægge regnskab, og budget samt for fonden, som næste punkt på dagsordenen.

Som varslet fra DFF skal der på regionsmødet til efteråret stemmes om en forhøjelse af kontingent ti DFF med 15 kr. i 2019 og 15 kr. i 2020.

Dubletcirkulation/Auktion:

Endnu en gang har dubletlederen, i den forløbende sæson, været i stand til at forsyne klubbens medlemmer, med cirkulationsmateriale i samme omfang som de tidligere år. Det må desværre konstateres at omsætningen efterhånden, er så dårlig, at der ikke bliver nogen cirkulationsmateriale i næste sæson, samt aktions materiale hvis ikke medlemmerne indleverer.  det kan blive vanskeligt at opretholde den. Der mangler også indlevering af materiale! Ebbe Meyer har meldt ud at cirkulationen samt auktionen stopper, fra hans side i den næste sæson.

Den kommende sæson:

Vi har sikret os samme lokale for hele sæsonen 2018-19, lokale 7 i kælderen, bestyrelsen vil bestræbe sig på at sammensætte et program, efter hidtil anvende mønster, med indlæg fra såvel vores egne medlemmer som med eksterne.

Egedal Frimærke Fond af 2007:

I overensstemmelse med fondens bestemmelser er der i det forløbne år, anvendt en mindre sum i forbindelse med den årlige julefrokost.

 

Advertisements