Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling  i mødelokalet tirsdag 13. marts 2018 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge lovene:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Fastlæggelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsen og revisor
  8. Eventuelt

 

                     Referat fra generalforsamlingen den 14. marts 2017

                           Formanden byder velkommen.

Ad. 1:                

Bestyrelsen foreslår Ebbe Meyer, som vælges enstemmigt. Ebbe takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og at der var 16 stemmeberettet til stede, giver formanden ordet til beretning.              

 Ad. 2:            

Formanden læser beretningen op, som foreligger skriftligt, godkendt af bestyrelsen. Beretning godkendt.

 Ad. 3:                

Kassereren fremlægger det omdelte regnskab. Det må konstatere at der er underskud i år. Regnskab godkendt.

 Fond regnskab godkendt.

 Ad. 4:              

Kasseren fremlægger budget, der var kalkuleret med et underskud, som krævede en forklaring, det er planlagt en fælles buskørsel til Nordic Stamp Exhibition den 27. oktober til Vejle samme med Helsingør og Frederikssunds Frimærkeklub hvor vi betale en 3del af busomkostningen (lig turen vi havde til Fredericia) det blev godkendt, forudsat at alle 3 foreninger bliver enige.             

 

Ad. 5:

Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse, der blev, redegjorde for kontingentforhøjelsen, DFF bidraget er steget til 360 kr. som får indflydelse på vores økonomi, medlemmerne foreslog forhøjelse til 500 kr. det blev vedtaget med godkendelse af samtlige fremmødte.

 Ad. 6:                

Leif Reddy: Foreslog at mødeaften skulle starte med en lille fællessang, forslaget blev vedtaget, med start fra den nye sæson

 

Ad.7:                 

a: Kasserer Svend Fink, genvalgt

b: Næst forman Ole Herichsen, genvalgt

c: Best. Medl. Mogens Schröder, genvalgt           

d: Revisor Hans Lund, genvalgt

e: Revisor supl. Gunnar Andersen, modtager ikke genvalg – Anker Andersen, valgt

 Ad. 8:                

Jens efterlyser emner til næste års program.

Niels – Erik Meier: om varianter at det blev taget op ca. 5 min.

Leif Reddy: om der eventuelt fandtes et system i AFA ang. nummereringen,

Ib Petersson: om varianter fra de sidste 4 – 5 år,

Ebbe Meyer: at forslagene sendes skriftlig i god tid til Ebbe før møde, eller en anden kompetent,

Jens Langkow: undersøger om det er muligt med besøge på Enigma – det nye postmuseum,

Niels – Erik Meier: om vores program ikke kunne at foreligge tidligere på sæsonen 

Ib: Takker bestyrelsen for et godt arbejde, altid glad for at komme.

Ordstyreren takker for god ro og orden og afslutter mødet.

 

Formandens beretning:

Beretning for foreningens virke i sæsonen 2016 – 2017. Beretningen er udarbejdet af formanden, og tiltrådt af den samlede bestyrelse før generalforsamlingen.

Aktiviteter i sæsonen:

Klubben har i løbet af sæsonen 2016 – 17 gennemført det planlagte program på normal vis, møder hver 14. dag. Alle møderne er blevet afholdt på Græstedgård, i klubbens mødelokale dels på første sal, senere i lokale 7 i kælderen.

I september startede vi blidt med havde søger du, tag din mankoliste med

På oktober mødet havde jeg et indlæg, om forsendelser på Roskilde- Isefjord en, hvor jeg beskrev hvordan man kunde se, om det var sendt med skib på fjorden

Af møder der har været afholdt, der har været afholdt 2 stk. bestyrelsesmøder, ellers på vores mødeaftener har vi drøftet hvad der måtte være. Møder der har været afholdt har haft et højt filatelistisk indlæg, af eksterne foredragsholder og klubbens egne medlemmer, 1 eksterne foredragsholder har været benyttet, John Hansen fra Helsingør der viste sit eksponat The Birth of Nation, hvor han gav os et flot indblik om de selvstændige stater (moske lige lidt for langt et indlæg)

På Tak 16 deltog Leif Sørensen samt jeg på udstillingen, vi mødte mange af foreningens medlemmer, der kunde godt havde været flere fra foreningen som besøgte udstillingen, det kunne næppe være tættere på hvor vi bor.

I september var det Ole Henrichsen, der havde sine Italienske forsendelser på programmet.

Ligeledes i oktober, havde vi Byttedag med udvidet miniauktion, det gik lidt trægt! Også denne gang

I november kom Leif Sørensen, og viste uddrag af sin Polen katalogsamling

Ligeledes i november var det Svend Fink, også dele af sin Sverige katalogsamling

Juleafslutningen afholdes som sædvanlig med stor deltagelse af medlemmerne, igen i år havde vi inviterede vores hustruer med, maden var god, stemning var helt i top, en rigtig hyggelig, som et nyt indslag var der banko spil, yderst kreativt, det var Mogens Schröder og Hans Lund der havde fundet på det med brikkerne, som brikker var det frimærker, genialt.

Det nye år startede Ebbe Meyer, med Slesvig i overgangs zone, med gennem gang af de forskellige tryk m.m.

Niels Erik Meier samt formanden for Roskilde Frimærkeklubbesøgte os, havde på en klubaften salg af frimærker til billige priser, der var et rimeligt fremmøde af den aften.

I februar havde vi et nyt tiltag, der blev udsendt et nyhedsbrev kort før mødet, om det var det der resulteret i at der var stort frem møde hvor Mogens Schröder, viste Hafnia 1976 med de forskellige tryk bestemmelser, et indlæg om at gå i dybden på mærkerne

Igen havde vi alm. bytteaftne med miniauktion, desværre var der ikke mange der var mødt op, så der blev ikke solgt mange lot. Vinter ferie!

I marts kommer Leif Sørensen, livet på landet, i begyndelsen af forrige århundrede på forsendelser og postkort

Set tilbage på det forgangne sæson har vi indfriet det planlagte program

Det seer ud til at det fungerer, med et kort indlæg fra den som har vundet mødepræmien, er der stemning for at vi fortsætter?

Medlemstal:

Klubben har ved sæsonens slutning i alt 27 medlemmer, vi har mistet et par medlemmer i det forgangne år, det er den samme tendens i de andre frimærke klubber med faldende medlemstal.

Økonomi:

Kasseren vil forelægge regnskab, og budget samt for fonden, som næste punkt på dagsordenen.

Som varslet fra DFF er der fra 1. januar forhøjet kontingent til 360 kr. det giver et underskud på 540 kr. så skal vi tære på formuen eller? Vores kontingent er 350 kr.?

Vi må nok imødese en evt. kontingent forhøjelse. !

 

Dubletcirkulation/Auktion:

Endnu en gang har dubletlederen, i den forløbende sæson, været i stand til at forsyne klubbens medlemmer, med cirkulationsmateriale i samme omfang som de tidligere år. Det må desværre konstateres at omsætningen efterhånden, er så dårlig, at det kan blive vanskeligt at opretholde den. Der mangler også indlevering af materiale! Det er ikke første gang I har hørt det, nu må medlemmerne på banen, bestyrelsen anser imidlertid sendingerne for en meget væsentlig klubaktivitet.

Miniauktionerne, der fremstår det samme billede af manglende indlevering, det er for få der finder tid og lyst til at indlevere materiale, miniauktionen er forsat populær.

Den kommende sæson:

Vi har sikret os samme lokale for hele sæsonen 2017-18, lokale 7 i kælderen, bestyrelsen vil bestræbe sig på at sammensætte et program, efter hidtil anvende mønster, med indlæg fra såvel vores egne medlemmer som med eksterne.

Egedal Frimærke Fond af 2007:

I overensstemmelse med fondens bestemmelser er der i det forløbne år, anvendt en mindre sum i forbindelse med den årlige julefrokost.

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsens medlemmer for deres indsats i den forgangne sæson. Jeg har besluttet at bestyrelsesmedlemmerne, skal have en flaske vin, vi skal huske at alle bestyrelsesmedlemmer arbejder frivillig.